Wednesday, 10/08/2022 - 02:25|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Trần Thụy Tiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0983673034
  • Email:
   tranthuytiendolaero@gmail.com
 • Nguyễn Khánh Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01693887445
  • Email:
   khanhthi_tg@yahoo.com.vn
 • Trần Mỹ Xuân	Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0973673695
  • Email:
   tranthimyxuanhoa_tg@yahoo.com.vn
 • Nguyền Thị Bích Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01696724379
  • Email:
   nguyenthibichha_tg@yahoo.com.vn
 • Nguyễn Đức Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0988477500
  • Email:
   nguyenducquang_tg@yahoo.com.vn
 • Trần Quốc Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0935057369
  • Email:
   nguyenkhanhthitg@gmail.com
 • Lê Thị Bích Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0971713151
  • Email:
   bichhuyentg30@gmail.com
 • Châu Ngọc Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01682883869
  • Email:
   chaungocnga_tg@yahoo.com.vn
 • Trương Thị Ngọc Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0964426599
  • Email:
   truongmai914@yahoo.com.vn
 • Văn Tùng Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0906433277
  • Email:
   tunghuy91@gmail.com