Wednesday, 10/08/2022 - 03:30|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Phan Thị Hồng Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0985713198
  • Email:
   phanthihongha_tg@yahoo.com.vn
 • Lý Thị Nương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0165578610
  • Email:
   lythinuong_tg@yahoo.com.vn
 • Phan Hữu Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0973197612
  • Email:
   phanhuuthanh_tg@yahoo.com.vn
 • Nguyễn Thị Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01652013556
  • Email:
   ngoctramvan78@gmail.com
 • Phan Nguyễn Hồng Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0978616497
  • Email:
   honghanh9779@gmail.com
 • Nguyễn Hồng Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   01675496965
  • Email:
   hongvanbinhdinh92@gmail.com
 • Văn Thị Ngọc Trâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01688337445
  • Email:
   ngoctramvan78@gmail.com
 • Huỳnh Thị Lang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01688569007
  • Email:
   lethaoto@gmail.com
 • Trần Thế	Huân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0977274896
  • Email:
   gvhuan@yahoo.com.vn
 • Nguyền Thị Ly	Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0961729179
  • Email:
   nguyenthilythao_tg@yahoo.com.vn
 • Trần Thị Đoan	Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0906560606
  • Email:
   tranthidoantrang_tg@yahoo.com.vn
 • Nguyễn Văn Diên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01693071019
  • Email:
   dientaygiang@gmail.com