Wednesday, 10/08/2022 - 02:59|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Nguyễn Thị Trung Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Hội đồng trường
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0947942169
  • Email:
   nguyethitrunghieu.tg@gmail.com
 • Văn Minh Thơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0977738304
  • Email:
   thotayson@gmail.com
 • Huỳnh Thúc Tồn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0977199327
  • Email:
   huynhthucton@gmail.com
 • Bùi Quang Đoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0914613648
  • Email:
   buiquangdoan.tg@gmail.com
 • Đoàn Thị Ánh Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01659964522
  • Email:
   doanthianhhongtg@gmail.com
 • Trần Thụy Tiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0983673034
  • Email:
   tranthuytiendolaero@gmail.com
 • Nguyễn Văn Diên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01693071019
  • Email:
   dientaygiang@gmail.com
 • Phan Thị Hồng Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0985713198
  • Email:
   phanthihongha_tg@yahoo.com.vn
 • Phan Hữu Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0973197612
  • Email:
   phanhuuthanh_tg@yahoo.com.vn