Wednesday, 10/08/2022 - 03:36|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Nguyễn Thị Trung Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   nguyenthitrunghieu.tg@gmail.com
 • Phan Hữu Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0973197612
 • Hứu Tự Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   huutuhieu_tg@yahoo.com.vn