Wednesday, 10/08/2022 - 02:27|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Nguyễn Viết Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0986954143
 • Tạ Văn Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0985246081
 • Lê Văn Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0932430434
 • Trần Văn Hữu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Trưởng ban đại diện CMHS
  • Điện thoại:
   0981147677
 • Nguyễn Quang Lộc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban đại diện CMHS
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0916465835