Wednesday, 10/08/2022 - 02:35|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Phan Hữu Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0973197612
  • Email:
   phanhuuthanh_tg@yahoo.com.vn
 • Hứa Tự Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0979884324
  • Email:
   hwatuhieu_tg@yahoo.com.vn
 • Nguyễn Hồng	Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01697288779
  • Email:
   nguyenhongsonthcstaygiang@gmail.com
 • Đoàn Thị Ánh	Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01659964522
  • Email:
   doanthianhhongtg@gmail.com
 • Lê Văn Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01202530229
  • Email:
   haoarsenal123@gmail.com
 • Đoàn Văn Giáp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01674811220
  • Email:
   doanvangiap1970tg@gmail.com
 • Phan Ngọc Thảo Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01634563736
  • Email:
   phanngocthaophuong_tg@yahoo.com.vn
 • Trà Thị Yên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01695375770
  • Email:
   trathiyen_tg@yahoo.com.vn
 • Nguyễn Thị Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0985254115
  • Email:
   nguyenthiphuc_tg@yahoo.com.vn