Wednesday, 10/08/2022 - 01:56|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Nguyễn Văn Diên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01693071019
  • Email:
   dientaygiang@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0969677410
  • Email:
   nguyenthihieu.tg@gmail.com
 • Huỳnh Thúc Tồn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0977199327
  • Email:
   huynhthucton@gmail.com
 • Nguyễn Thành Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0988396455
  • Email:
   dungsongkon@gmail.com
 • Nguyễn Văn Ánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0975216437
  • Email:
   nguyenvananh2631966@gmail.com
 • Dương Thị Thu Thuý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0906568806
  • Email:
   duongthithuthuy_tg2yahoo.com.vn
 • Trần Thị	Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0984135486
  • Email:
   trantinthuan@yahoo.com.vn
 • Nguyễn Đồng	Thịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01683382728
  • Email:
   nguyendongthinh1985@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0935064151
  • Email:
   nguyenthithuhang_tg@yahoo.com.vn
 • Vạn Thị Bé Dư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0963587808
  • Email:
   vanthibedu@gmail.com
 • Nguyễn Phạm Thanh Trà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0988197716
  • Email:
   nguyenphamthanhtra1_tg@yahoo.com.vn
 • Nguyền Thị Kim Trúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01659105237
  • Email:
   truckim93@gmail.com