Wednesday, 10/08/2022 - 02:42|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Phan Ngọc Thảo Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01634563736
  • Email:
   phanngocthaophuong_tg@yahoo.com.vn
 • Phan Thị Hồng Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0985713198
  • Email:
   phanthithongha_tg@yahoo.com.vn
 • Nguyễn Thị Bích Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban Nữ công
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01696724379
  • Email:
   nguyenthibichha_tg@yahoo.com.vn
 • Nguyễn Thị Trung Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0947942169
  • Email:
   nguyenthitrunghieu.tg@gmail.com
 • Nguyễn Thị Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ nhiệm UBKT
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0985254115
  • Email:
   nguyenthiphuc_tg@yahoo.com.vn